Huur opzeggen

Huur opzeggen

Opzeggen huurovereenkomst

Gaat u of uw medebewoner verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. U dient dit bij ons te melden of uw huur op te zeggen. Vervolgens plannen wij een voor- en eindinspectie van het gehuurde met u. Onze adresgegevens zijn als volgt:

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst moet u het volgende in acht nemen:

Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, per brief of mail. Hierbij moet u de opzegtermijn zoals beschreven in de huurovereenkomst in acht nemen. Bij woningen geldt na het eerste huurjaar een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. In de brief moet in elk geval staan om welk adres het gaat, per wanneer u de huurovereenkomst opzegt en uw contactgegevens. In geval van overlijden dient de relatie van de ondertekenaar tot de huurder te worden vermeld. Een kopie van de akte van overlijden moet worden bijgevoegd.

De huuropzegging gaat in op het moment dat Spera Groep de huuropzegging heeft ontvangen. U ontvangt van Spera Groep een schriftelijke bevestiging als we de opzegging hebben ontvangen. Als u Spera Groep heeft gemachtigd de huur van uw rekening af te schrijven, dan stopt deze machtiging automatisch als u uw huur opzegt. Huurtoeslag stopt op het moment dat u op uw adres wordt uitgeschreven bij uw gemeente. U moet zo snel mogelijk na uw verhuisdatum uw verhuizing melden bij uw gemeente (kijk op de website van uw gemeente voor de voorwaarden).

Inspectie van de woning

Eindafrekening

Na de oplevering van de woning maken wij de eindafrekening op met een specificatie van alle openstaande posten (huur, service- en/of verwarmingskosten en eventuele herstelkosten). Hierbij verrekenen wij de eventueel betaalde waarborgsom.

 De huurder dient de energieleverancier op tijd (twee weken van tevoren) van de aanstaande verhuizing op de hoogte te brengen en op de verhuisdag indien nodig de meterstanden door te geven. U kunt hierover alle informatie vinden op de websites van deze bedrijven.

Oplevering huurwoning

Hier vindt u informatie over de gang van zaken bij beëindiging van uw huurovereenkomst en het opleveren van de woning. Hoewel steeds over woning wordt gesproken, geldt onderstaande (voor zover van toepassing) ook voor garageboxen of parkeerplaatsen en een eventuele berging (in de tuin).
In de huurovereenkomst en/of de Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst is opgenomen dat u de woning en alle daarbij behorende zaken aan het einde van de huurperiode in goede en oorspronkelijke staat dient op te leveren, behoudens normale slijtage. Voor controle van de woning voert Spera Groep een voor- en eindinspectie van de woning uit. In deze toelichting informeren wij u over de staat waarin u de woning moet opleveren, welke zaken u wel of niet moet repareren of verwijderen.
Als u van ons de ontvangstbevestiging krijgt nadat u de huur heeft opgezegd, neemt een van ons  contact met u op om een afspraak voor de voor- en eindinspectie te maken. Hieronder vindt u meer informatie over de voor- en eindinspectie en een checklist met de meest voorkomende werkzaamheden.

Voorinspectie

Wat houdt de voorinspectie in? 
Tijdens de voorinspectie wordt de staat van de woning samen met u beoordeeld. Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent. De voorinspectie vindt ca. 2 weken plaats voor het einde van de huurovereenkomst.
Als tijdens de voorinspectie blijkt dat er gebreken aan de woning zijn of dat u wijzigingen zonder toestemming van verhuurder aan de woning heeft aangebracht, kan dit betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog werkzaamheden moet verrichten om het gehuurde in goede, nette en oorspronkelijke staat achter te laten. Deze zaken worden schriftelijk vastgelegd op een mutatieformulier. Beide partijen ontvangen hiervan een exemplaar. De eventueel door u uit te voeren werkzaamheden moeten voor de eindinspectie zijn uitgevoerd.
De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Hierdoor kan het gebeuren dat wij van Spera Groep niet alles kunnen zien en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Uiteindelijk moeten die zaken voor uw vertrek door u zijn hersteld. Als u veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, doet u er verstandig aan dat tijdens de voorinspectie te melden. Ook als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, kunt u dat het beste vragen. Op die manier voorkomt u dat u later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan.

Eindinspectie

Er wordt een afspraak gemaakt voor de gezamenlijke eindinspectie van de woning. Bij voorkeur wordt deze afspraak tijdens de voorinspectie al gemaakt. Tijdens de eindinspectie van de woning controleren wij de staat van de woning en of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd die zijn afgesproken tijdens de voorinspectie. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dit geldt ook voor de zaken die u uit de woning had moeten verwijderen.
Als bij de eindinspectie blijkt dat niet alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan zullen wij die werkzaamheden op uw kosten moeten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op.

Ook van de eindinspectie wordt door ons een rapport opgemaakt, dat zowel door ons als door u wordt ondertekend. De woning moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn, ook alle sleutels dienen te worden ingeleverd tijdens de inspectie.