Bij het zoeken naar een huurwoning willen wij u optimaal van dienst zijn, zodat wij u een passende woning kunnen aanbieden. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder uw inkomensgegevens. Op basis van uw inkomen kunnen wij beoordelen of een woning bij u past. De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben we kort samengevat:

Financiële voorwaarden

Als richtlijn hanteren wij de volgende inkomenscriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

Inkomensnorm

Voor nieuwe huurders hanteren wij een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm, waarbij uw bruto maandinkomen in ieder geval gelijk dient te zijn aan minimaal 3 maal de kale huurprijs.
Inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Tweeverdieners

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval. Afhankelijk van de situatie vragen wij een bankgarantie of waarborgsom van meerdere maanden huur. Als u hieraan niet kunt voldoen, zijn wij helaas genoodzaakt uw aanvraag af te wijzen. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Daarnaast vragen wij een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans en een kopie van de meest recente aanslag inkomstenbelasting.

Gepensioneerden

Bent u gepensioneerd? Dan verzoeken wij u ons kopieën toe te sturen, waaruit blijkt wat uw jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn.

Eigen vermogen

Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individueel geval.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van één jaar, waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt met een opzegtermijn van een maand. Meer informatie hierover ga naar huur opzeggen.
Voordat wij de sleutels afgeven, dient de getekende huurovereenkomst (in tweevoud) in ons bezit te zijn.

De eerste maand huur, de servicekosten en de waarborgsom dienen wij vóór de oplevering ontvangen te hebben.

Woningaanvraagformulier

Download het Woningaanvraagformulier